Två tilltalade hade vid TR:n gemensam offentlig försvarare. I HovR:n tilläts den ene av de tilltalade att byta offentlig försvarare på grund av motstridiga intressen mellan de båda tilltalade. Även den andre tilltalade har fått byta offentlig försvarare med hänsyn till att försvararen inte på ett obundet sätt skulle kunna biträda denne.

(Jfr 1989 s 540)

Vid Strömstads TR väcktes åtal mot Anders N och Niclas S för bl a misshandel av Dariusz W. Till offentlig försvarare för båda tilltalade förordnades advokaten Klas-Otto Sandberg. TR:n dömde Anders N för misshandel till fängelse i mån och Niclas S för bl a misshandel till villkorlig dom och dagsböter.

TR:ns dom överklagades i HovR:n för Västra Sverige av såväl Anders N som Niclas S. Även åklagaren fullföljde talan.

I HovR:n blev fråga om byte av offentlig försvarare. Sandberg uppgav att det uppkommit sådana motstridiga intressen mellan Anders N och Niclas S att Sandberg inte borde företräda någon av dem i HovR:n.

Niclas S hemställde att advokaten Fredrik Gedda skulle förordnas till offentlig försvarare för honom.

HovR:n (hovrättsråden Levén, referent, och Helin samt adj led Bergelin) yttrade i beslut d 10 april 1989: Som sandberg anfört bör han inte vara offentlig försvarare för både Anders N och Niclas S i HovR:n. Hans förordnande som offentlig försvarare för Niclas S bör därför återkallas och Gedda i stället förordnas. Vid sådant förhållande finner HovR:n inte skäl att jämväl återkalla Sandbergs förordnande som offentlig försvarare för Anders N.

HovR:n avslår begäran om byte av försvarare för Anders N.

HovR:n entledigar Sandberg samt förordnar i stället advokaten Fredrik Gedda som offentlig försvarare för Niclas S.

Anders N (ombud Sandberg) anförde besvär och yrkade bifall till begäran om byte av offentlig försvarare.

Riksåklagaren, domstolsverket och Sveriges advokatsamfund avgav yttranden.

Föredraganden, RevSekr Hallin, hemställde i betänkande att HD måtte meddela beslut som, efter redogörelse för målet vid TR:n och i HovR:n, uptog följande: Vid TR:n biträddes Anders N och Niclas S av advokaten Klas-Otto Sandberg som offentlig försvarare. I HovR:n har Sandberg entledigats från sitt uppdrag som offentlig försvarare för Niclas S och en annan offentlig försvarare har förordnats. Till stöd för sitt yrkande om byte av offentlig försvarare har Anders N anfört att han och Niclas S genom TR:ns dom kommit att ha motstridiga intressen i HovR:n, att Sandbergs försvar av honom i HovR:n inte kan ske å ett obundet sätt eftersom Sandberg tidigare varit försvarare även för Niclas S och att det föreligger meningsmotsättningar mellan honom själv och Sandberg.

Sandberg har biträtt Anders N:s ansökan om försvararbyte och anfört att advokatsamfundets regler om god advokatsed torde utgöra hinder för honom att uppträda som försvarare för någon av de tilltalade. Domstolsverket har bestritt ändringsyrkandet och bl a anfört att vad som föranlett Anders N:s begäran om försvararbyte inte är av sådan beskaffenhet att ett byte bör ske. Sveriges advokatsamfund har anfört bl a följande. Det framstår som uppenbart att Sandberg riskerar att komma i en lojalitetskonflikt. Det måste nämligen vara svårt för Sandberg att i HovR:n kanske behöva angripa sin f d klient Niclas S för att tillvarata Anders N:s intressen. Vidare kan Niclas S, medan Sandberg var hans försvarare, ha lämnat Sandberg uppgifter i förtroende som Sandberg vid försvaret av Anders N kan använda mot Niclas S. Domstolarna borde, för undvikande av jävsitutaioner av detta slag, vara mer återhållsamma med att förordna samma försvarare för medgärningsmän till samma brott. Sammanfattningsvis anser samfundet att inte bara hänsynen till Anders N utan även hänsynen till Sandberg och Niclas S kräver att Sandberg entledigas från uppdraget som offentlig försvarare för Anders N. Riksåklagaren har instämt i huvudsak med vad Sveriges advokatsamfund anfört och har inte någon erinran mot att Anders N tillats att byta försvarare.

I beslut d 2 okt 1989, SÖ 489, tillät HD, sedan en av två medtilltalade begärt det, försvararbyte eftersom det förelåg en inte obetydlig risk för att de tilltalade kunde få motstridiga intressen i målet. HD uttalade i beslutet bl a följande. Utan tvivel kan praktiska och ekonomiska skäl ibland motivera att en advokat utses till offentlig försvarare för flera tilltalade i ett och samma mål. Nödvändigheten av att tillförsäkra varje tilltalad ett effektivt försvar medför dock att ett sådant arrangemang bör undvikas inte bara när de tilltalade från början har motstridiga intressen i målet utan också när det föreligger en inte obetydlig risk för att problem av sådant slag kan uppkomma i ett senare skede av målets handlägning. På motsvarande sätt kan också uppkomsten av en sådan risk efter det att samme advokat redan har förordnats att biträda flera tilltalade utgöra tillräckligt skäl för byte av försvarare.

I detta fall har Anders N och Niclas S båda åtalats för att ha misshandlat samme målsägande vid samma tillfälle. TR:n fann att Anders N och Niclas S inte medverkat i samma omfattning vid misshandeln och bestämde därför påföljden för Anders N till fängelse medan Niclas s erhöll villkorlig dom jämte böter. Det får därför anses att det i HovR:n föreligger motstridiga intressen mellan Anders N och Niclas S. Niclas S har fått byta offentlig försvarare. Det föreligger dock risk för att Sandberg, som advokatsamfundet anfört, kan komma i en lojalitetskonflikt när han skall försvara Anders N i HovR:n och därför inte kan göra detta på ett obundet sätt.

Anders N:s yrkande ombyte av offentlig försvarare skall därför bifallas.

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut entledigar HD Sandberg från updraget som offentlig försvarare för Anders N och förordnar i hans ställe advokaten Christer Eiserman till offentlig försvarare.

HD JustR:n Gregow, Freyschuss, referent, Solerud, Svensson och Lambe) fattade följande slutliga beslut:

Skäl. Anders N dömdes d 22 febr 1989 av Strömstads TR för misshandel till fängelse en månad. Genom domen dömdes Niclas S för bl a misshandel av samme person vid samma tillfälle till villkorlig dom och dagsböter. TR:n fann därvid att Anders N uppenbarligen varit initiativtagare och i första hand ansvarig för att händelsen tog den utveckling som blev fallet. Såväl Anders N som Niclas S har överklagat TR:ns dom till HovR:n och yrkat att misshandeln skall bedömas som ringa och påföljden bestämmas till böter. Åklagaren har överklagaet TR:ns dom beträffande Niclas S och yrkat att påföljden bestäms till fängelse.

Vid TR:n biträddes Anders N och Niclas S av Sandberg som offentlig försvarare. I HovR:n har Sandberg entledigats från uppdraget som offentlig försvarare för Niclas S och en annan offentlig försvarare har förordnats för denne.

Till stöd för sitt yrkande om byte av offentlig försvarare har Anders N i HD i huvudsak anfört. Genom TR:ns dom har han och Niclas S fått motstridiga intressen. Sandberg kan med sin kännedom om vad Niclas S tidigare har uppgivit ej längre försvara Anders N på ett obundet sätt. Det har även uppstått ett motsatsförhållande mellan honom och Sandberg.

Sandberg har i målet biträtt Anders N:s begäran om entledigande och därvid uppgivit, att advokatsamfundets regler om god advokatsed torde hindra honom att uppträda som försvarare.

Det står klart att Anders N och Niclas S numera har motstridiga intressen. Av handlingarna i målet framgår att Sandberg har uppfattningen att han på grund av sitt tidigare försvar av Niclas S inte längre kan biträda Anders N på ett obundet sätt. Uppgiften om att en lojalitetskonflikt således föreligger får godtas.

På grund av det anförda skall Sandberg entledigas även från uppdraget som offentlig försvarare för Anders N. I hans ställe skall advokaten Christer Eiserman, som förklarat sig villig att åtaga sig uppdraget, förordnas.

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut entledigar HD advokaten Klas-Otto Sandberg från uppdraget som offentlig försvarare för Anders N och förordnar i hans ställe advokaten Christer Eiserman till offentlig försvarare.

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-03-19

Målnummer:
Ö552-89