Sedan HovR efter besvär över domvilla undanröjt ett av inskrivningsmyndighet meddelat beslut om lagfart och förordnat om ny handläggning av lagfartsärendet vid inskrivningsmyndigheten, har det ansetts ankomma på inskrivningsmyndigheten att i samband med lagfartsärendet efter dess återupptagande pröva frågan om ersättningsskyldighet för rättegångskostnad i HovR:n med motsvarande tillämpning av RB:s kostnadsregler för indispositiva tvistemål.


Lagrum:
18 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740); 18 kap. 15 § tredje st. rättegångsbalken (1942:740); 21 § lag (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken; 19 kap. 3 § andra st. jordabalken (1970:994)
NJA 1990 s 42 (nr 10)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-02-26

Målnummer:
Ö653-87