Fråga vid åtal för sakhäleri avseende pengar om beviskravet beträffande förbrottet. Tilltalad, som överklagat HovR:ns fällande dom i skuldfrågan, har avlidit efter huvudförhandlingen i HD men innan HD meddelat dom i målet. Skuldfrågan har prövats genom domen utan att den tilltalades anhöriga beretts tillfälle att yttra sig.


Lagrum:
9 kap. 6 § första st. brottsbalken (1962:700); 21 kap. 1 § andra st. rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1989 s 862 (nr 143)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-12-29

Målnummer:
B589-88