Grovt rån?


Lagrum:
8 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 8 kap. 6 § brottsbalken (1962:700); 51 kap. 23 a § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1972 s. 323
NJA 1972 s. 323; NJA 1977 s. 329; NJA 1981 s. 335; NJA 1988 s. 321
NJA 1989 s 829 (nr 137)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-12-22

Målnummer:
B1027-89