Fråga om förutsättningar förelegat för HovR att meddela dom utan att kommunicera vadeinlagan med vadesvaranden. 50 kap 8 § RB.


Lagrum:
50 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740); 50 kap. 21 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1989 s 754 (nr 125)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-12-20

Målnummer:
T441-88