En person som har häktats på grund av såväl kollusionsfara som fara för fortsatt brottslig verksamhet har ansetts inte ha rätt att besvära sig över enbart grunden kollusionsfara.


Lagrum:
24 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1980 s. 444; NJA 1981 s. 1204; NJA 1983 s. 894
NJA 1989 s 747 (nr 123)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
8 dec 1989

Målnummer:
SÖ 599