I samband med att ett aktiebolag inställde sina betalningar träffades avtal om att medel som inflöt vid försäljning av egendom och betalning för fordringar som omfattades av företagsinteckning skulle ske till ett i Ackordscentralens namn öppnat bankkonto med viss befogenhet för Ackordscentralen att ta ut medel för bolagets räkning. Fråga, sedan bolaget försatts i konkurs, (I) om innehavare av företagsinteckningar hade förmånsrätt i bolagets redovisningsfordran gentemot Ackordscentralen och (II) om en pantförskrivning av redovisningsfordringen hos sådan inteckningshavare ägde giltighet mot övriga borgenärer.


Lagrum:
4 § första st. 6 lag (1966:454) om företagsinteckning; 1 § lag (1984:649) om företagshypotek; 5 § första st. 2 förmånsrättslagen (1970:979); 10 kap. 1 § handelsbalken (1736:0123 s. 2); 4 § 2 förmånsrättslagen (1970:979); NJA 1949 s. 164
NJA 1949 s. 164; NJA 1956 s. 562; NJA 1958 s. 422; NJA 1959 s. 128; NJA 1972 s. 246; NJA 1987 s. 105
NJA 1989 s 705 (nr 119)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-11-28

Målnummer:
Ö1078-87