Sedan TR i mål om underhållsbidrag till barn förpliktat mannen att mot hans bestridande betala ett visst belopp, vilket var lägre än vad som yrkats, överklagade båda parterna domen och vidhöll i HovR:n sina ståndpunkter från TR:n. Då HovR:n fastställde TR:ns dom ansågs parterna i HovR:n ha ömsom vunnit och förlorat i samma mån som vid TR:n, och modern förpliktades betala mannens rättegångskostnader i HovR:n med samma fördelning som vid TR:n. Tillika fråga om sådana särskilda skäl som avses i 7 kap 19 § 2 st FB för förordnande att vardera parten skall bära sin rättegångskostnad förelåg.


Lagrum:
18 kap. 15 § rättegångsbalken (1942:740); 18 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740); 7 kap. 19 § andra st. föräldrabalken (1949:381); NJA 1973 s. 623
NJA 1973 s. 623; NJA 1979 s. 567
NJA 1989 s 700 (nr 118)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-12-01

Målnummer:
T180-87