Bestämmelserna i 14 kap 7 a § RB har ansetts tillämpliga i fråga om dels förening av tvistemål om mindre värden med ordinärt tvistemål (I), dels förening av domstolsärenden (II).


Lagrum:
14 kap. 7 a § rättegångsbalken (1942:740); 11 § lag (1946:807) om handläggning av domstolsärenden
NJA 1989 s 643 (nr 107)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-11-14

Målnummer:
Ö766-88