För flera tilltalade i samma mål bör utses olika offentliga försvarare när det föreligger en inte obetydlig risk för att de kan få motstridiga intressen i målet. Om en sådan risk uppkommer under målets handläggning, kan detta utgöra tillräckligt skäl för byte av försvarare.


Lagrum:
21 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740); 21 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740)

Lars H åtalades vid Sandvikens TR för försök till våld mot tjänsteman och för hot mot tjänsteman. Försöksbrottet bestod enligt gärningsbeskrivningen i att Lars H d 22 nov 1986 utanför en restaurang i Sandviken hade försökt träffa polisassistenten Leif Jonsson med en spark mot dennes underliv.

Åtal väcktes även mot Anders Å för våld mot tjänsteman och hot mot tjänsteman. De påstådda gärningarna hade riktats mot Leif Jonsson i samband med att denne vid nyssnämnda tillfälle skulle omhänderta Lars H.

Till offentlig försvarare för båda de tilltalade utsåg TR:n advokaten Mikael Larsson.

TR:n fann i dom d 16 mars 1988 genom Leif Jonssons uppgifter utrett att de tilltalade hade begått de åtalade gärningarna och dömde var och en av dem till fängelse en månad.

Såväl Lars H som Anders Å fullföljde talan i HovR:n för Nedre Norrland.

I HovR:n hemställde Lars H att advokaten Lars Ståhlberg skulle förordnas till offentlig försvarare för honom i Mikael Larssons ställe. Som skäl för sin begäran om byte av offentlig försvarare anförde Lars H att han var missnöjd med att Mikael Larsson företrädde såväl honom som Anders Å och att han önskade bli företrädd av en egen offentlig försvarare.

Mikael Larsson förklarade att han inte motsatte sig att bli entledigad från uppdraget som offentlig försvarare för Lars H. Lars Ståhlberg förklarade sig villig att motta försvararförordnande.

HovR:n (hovrättsråden Berg och Ling, referent, samt adj led Ljung) meddelade d 12 okt 1988 följande beslut: Vad Lars H anfört utgör inte tillräckliga skäl att entlediga Mikael Larsson från uppdraget som offentlig försvarare för honom. På grund härav och då det inte heller i övrigt förekommer anledning att medge byte av offentlig försvarare, lämnar HovR:n Lars H:s begäran härom utan bifall.

Lars H anförde besvär och hemställde om bifall till sin begäran om byte av offentlig försvarare.

Riksåklagaren och Mikael Larsson avgav yttranden. Riksåklagaren ansåg att det inte förelåg skäl för byte av offentlig försvarare. Mikael Larsson ansåg att byte borde medges.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Melchior, föreslog i betänkande följande beslut: Skäl. Lars H har av Sandvikens TR d 16 mars 1988 ådömts fängelse en månad för hot mot tjänsteman m m. Han har överklagat TR:ns dom.

Lars H har i HD anfört följande. Mellan honom och medtilltalade Anders Å finns motstridiga intressen, om Anders Å:s inblandning i bråket och om det kunnat bli lindrigare om Anders Å hållit sig utanför. Lars H anser därför att de bör ha var sin försvarare.

Mikael Larsson har i infordrat yttrande anfört bl a följande i HD. Lars H och medtilltalade Anders Å har på grund av svår berusning vid tillfället varken kunnat erkänna eller förneka gärningarna, varför de dömts uteslutande på målsägandens uppgifter och rättsintyg utvisande dennes skador. - Efter förhandlingen i Sandvikens TR och efter dagen för ingivande av vadeinlaga, har emellertid framkommit två nya vittnen, vilkas uppgifter tyder på att Anders Å inte uttalat något hot mot polismannen, men å andra sidan ger ytterligare tyngd åt åklagarens påstående att Lars H riktat en spark mot polismannen. - TR:ns dom har överklagats endast vad gäller påföljden. Mikael Larsson avser nu att å Anders Å:s vägnar yrka att HovR:n måtte ogilla åklagarens talan i vart fall vad gäller olaga hot och såsom bevisning åberopa de nya vittnena. - Då Lars H kan förmodas uppleva detta som en försvagning av hans vadetalan, eventuellt till fördel för Anders Å:s, torde numera föreligga motstridiga intressen mellan de tilltalade. - Med beaktande av den omständigheten, och då Lars H redan inför förhandlingen i TR:n torde kunnat erhålla egen offentlig försvarare, samt även det förhållandet att målets beskaffenhet ej torde medföra någon nämnvärd fördyring vid försvararbyte, är det Mikael Larssons uppfattning att han bör entledigas från uppdraget och advokaten Lars Ståhlberg förordnas såsom offentlig försvarare för Lars H.

Med hänsyn till vad som sålunda anförts, att Lars H och Anders Å kan ha motstridiga intressen, får anses att skäl föreligger att bifalla Lars H:s yrkande om byte av offentlig försvarare.

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut entledigar HD Mikael Larsson från uppdraget som offentlig försvarare för Lars H och utser i hans ställe advokaten Lars Ståhlberg till offentlig försvarare.

HD (JustR:n Knutsson, Bengtsson, Jermsten, Solerud och Danelius, referent) fattade följande slutliga beslut:

Skäl. Lars H dömdes d 16 mars 1988 av Sandvikens TR för hot mot tjänsteman och försök till våld mot tjänsteman till fängelse en månad. Genom samma dom dömdes Anders Å för våld mot tjänsteman och hot mot tjänsteman till fängelse en månad. Såväl Lars H som Anders Å har överklagat TR:ns dom till HovR:n.

Vid TR:n biträddes Lars H och Anders Å av advokaten Mikael Larsson som offentlig försvarare. Till stöd för sitt yrkande om byte av offentlig försvarare har Lars H anfört att han och Anders A numera torde ha motstridiga intressen och att de därför inte bör ha samme offentlige försvarare.

Utan tvivel kan praktiska och ekonomiska skäl ibland motivera att en advokat utses till offentlig försvarare för flera tilltalade i ett och samma mål. Nödvändigheten av att tillförsäkra varje tilltalad ett effektivt försvar medför dock att ett sådant arrangemang bör undvikas inte bara när de tilltalade från början har motstridiga intressen i målet utan också när det föreligger en inte obetydlig risk för att problem av sådant slag kan uppkomma i ett senare skede av målets handläggning. På motsvarande sätt kan också uppkomsten av en sådan risk efter det att samme advokat redan har förordnats att biträda flera tilltalade utgöra tillräckligt skäl för byte av försvarare.

I förevarande fall har Lars H och Anders Å båda åtalats för handlingar riktade mot samme målsägande i samband med ett slagsmål på kvällen d 22 nov 1986. Det har upplysts att Mikael Larsson i sin egenskap av offentlig försvarare för Anders Å avser att i HovR:n åberopa två vittnen, som uppges kunna lämna upplysningar om händelseförloppet vid det aktuella tillfället. Det är tänkbart att vad dessa vittnen har att berätta kan bli till nackdel för Lars H. Med hänsyn härtill bör Lars H och Anders Å bistås av olika advokater som offentliga försvarare.

Lars H:s yrkande om byte av offentlig försvarare skall därför bifallas.

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut entledigar HD Mikael Larsson från uppdraget som offentlig försvarare för Lars H och förordnar i hans ställe advokaten Lars Ståhlberg till offentlig försvarare.

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-10-02

Målnummer:
Ö1554-88