Att utlänning förstör sin passhandling i syfte att försvåra utredning i asylärende har inte ansetts medföra straffansvar för undertryckande av urkund.


Lagrum:
14 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 1 kap. 2 § utlänningslagen (1980:376)
NJA 1989 s 492 (nr 81)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-09-11

Målnummer:
B41-89