Sedan gäldenären i mål om betalningsföreläggande ansökt om återvinning och utvecklat grunderna för sitt bestridande samt borgenären yttrat sig däröver förelade TR:n gäldenären att avge skriftligt svaromål vid påföljd av tredskodom och meddelade därefter sådan dom när denne inte hördes av inom förelagd tid. TR:ns handläggning har ansetts utgöra grovt rättegångsfel.


Lagrum:
42 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740); 44 kap. 7 a § rättegångsbalken (1942:740); 59 kap. 1 § 5 rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1989 s 487 (nr 79)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-09-06

Målnummer:
Ö253-89