Sedan gäldenären i mål om betalningsföreläggande ansökt om återvinning och utvecklat grunderna för sitt bestridande samt borgenären yttrat sig däröver förelade TR:n gäldenären att avge skriftligt svaromål vid påföljd av tredskodom och meddelade därefter sådan dom när denne inte hördes av inom förelagd tid. TR:ns handläggning har ansetts utgöra grovt rättegångsfel.


Lagrum:
42 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740); 44 kap. 7 a § rättegångsbalken (1942:740); 59 kap. 1 § 5 rättegångsbalken (1942:740)

Eksjö TR meddelade d 26 sept 1988 slutbevis i mål om betalningsföreläggande, varigenom Björn D förpliktades att till Din Del AB utge 15 314 kr jämte ränta och kostnader. Björn D ansökte om återvinning och målet togs upp till fortsatt handläggning. Sedan Din Del AB inkommit med yttrande förelade TR:n Björn D att inkomma med svaromål vid äventyr av tredskodom. Björn D efterkom inte förläggandet.

TR:n (tingsfiskalen Klerfalk) meddelade d 1 febr 1989 tredskodom mot Björn D. Genom domen bifölls Din Del AB:s talan.

Björn D anförde besvär över domvilla i Göta HovR.

HovR:n (hovrättsråden Paulsson Nordling, Ström och Olsson, referent) anförde i beslut d 20 febr 1989:

Skäl. Björn D har till stöd för sin talan anfört bl a: Han ansåg sig ha utförligt angivit grunden för sin ståndpunkt i återvinningsansökningen, varför han inte haft något ytterligare att anföra i anledning av föreläggandet. Han reflekterade inte över tredskodomsäventyret utan förväntade att TR:n skulle kalla till muntlig förhandling. - Möjligheten att förelägga svarande i dispositiva tvistemål att skriftligen yttra sig vid äventyr att tredskodom annars kan meddelas infördes 1978 i 14 § 2 st och 14 a § lagen om rättegången i tvistemål om mindre värden. Numera finns motsvarande bestämmelse i 42 kap 11 § RB. Av motiven till 1978 års lagändring (NJA II 1977 s 338) framgår att det över huvud taget inte kan bli aktuellt att tillgripa föreläggande om svaromål vid tredskodomsäventyr i ett till rättegång hänskjutet mål om betalningsföreläggande, när svaranden redan i målet om betalningsföreläggandet angett sina skäl för bestridandet. I förarbetena till RB:s bestämmelser (NJA II 1987 s 261) anförs bl a att  "om en svarande, mot vilken tredskodom meddelats efter skriftlig handläggning, i sin ansökan om återvinning anger det som han borde ha angett i ett skriftligt svaromål, torde det lämpligaste vara att den fortsatta förberedelsen äger rum vid ett sammanträde". - Då Björn D:s inställning och skälen härför redan framkommit i målet, måste TR:ns handläggning anses vara ett rättegångsfel enligt 59 kap 1 § 5 RB, varför tredskodomen bör undanröjas.

I mål där förlikning om saken är tillåten får svaranden föreläggas att skriftligen avge svaromål, vid påföljd att tredskodom annars kan komma att meddelas mot honom. Rätten har att i varje enskilt fall göra en lämplighetsbedömning. Även om lämpligheten av TR:ns föreläggande kan ifrågasättas finner HovR:n att vid TR:n inte förekommit sådant grovt rättegångsfel som skall föranleda att TR:ns dom undanröjs på grund av domvilla.

HovR:ns beslut. HovR:n lämnar besvären utan bifall.

Björn D (ombud advokaten Sture Larsson) anförde besvär och yrkade att HD skulle undanröja TR:ns tredskodom och visa målet åter till TR:n för ny handläggning.

Din Del AB (ombud jur kand Claude Zacharias) bestred ändring.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Oja, föreslog i betänkande följande beslut:

Skäl. Björn D har i HD åberopat samma omständigheter till grund för sin talan som i HovR:n.

Din Del AB har anfört att TR:ns handläggning torde få anses förenlig med bestämmelserna i RB.

Av handlingarna i målet framgår följande.

I ansökan om betalningsföreläggande yrkade Din Del AB att Björn D i sin egenskap av tidigare bolagsman i A-Marin Handelsbolag till Din Del AB skulle utge 15 314 kr jämte ränta och kostnader. Fordringen avsåg annonsering i en av Din Del AB utgiven lokal telefonkatalog. TR:n meddelade slutbevis d 26 sept 1988 varefter Björn D ansökte om återvinning i skrift som inkom till TR:n d 18 nov 1988. I en skrift som inkom till TR:n d 21 nov 1988 anförde Björn D följande som skäl för sin återvinningsansökan: A-Marin Handelsbolag hade under år 1986 ombildats till ett aktiebolag med firma A-Marin i Tranås AB. Bolaget hade registrerats d 7 juli 1986. Detta bolag hade beställt den annons Din Del AB:s krav avsåg. Kravet hade således riktats mot fel gäldenär. A-Marin i Tranås AB försattes i konkurs d 25 jan 1988 och Din Del AB hade att bevaka sin fordran i konkursen. A-Marin Handelsbolag hade inte bedrivit någon verksamhet från d 1 maj 1986.

Sedan Din Del AB yttrat sig över vad Björn D anfört, förelade TR:n d 6 dec 1988 honom att avge skriftligt svaromål vid äventyr av tredskodom. Björn D hördes inte av inom den föreskrivna tiden och TR:n meddelade då den nu aktuella tredskodomen, varigenom Din Del AB:s talan bifölls i sin helhet. Tredskodomen fick inte överklagas och Björn D:s rätt till återvinning var förfallen.

Enligt 42 kap 11 § RB får i mål där förlikning om saken är tillåten svaranden föreläggas att skriftligen avge svaromål vid påföljd att tredskodom annars kan komma att meddelas mot honom. Bestämmelsen är tillämplig även i mål om bl a betalningsföreläggande som blivit föremål för återvinning. Av förarbetena framgår (NJA II 1987 s 225 och 261) att möjligheten att infordra skriftligt svaromål vid äventyr av tredskodom inte är avsedd att användas t ex när svaranden i sin ansökan om återvinning angett det som han borde ha angett i ett skriftligt svaromål och inte heller när svaranden i mål om lagsökning eller betalningsföreläggande motiverat sitt bestridande i den summariska processen. I sammanhanget bör nämnas att enligt 44 kap 7 a § 2 st RB svaranden skall anses ha följt ett föreläggande att avge svaromål, om han klargjort sin inställning till kärandens yrkande och angett skäl som kan vara av betydelse vid prövning av saken.

I samband med sin ansökan om återvinning angav Björn D utförligt grunderna för sitt bestridande av Din Del AB:s krav. Invändningarna kunde inte anses rättsligt sett uppenbart ovidkommande (jfr NJA II 1987 s 258 f). TR:ns förfarande att, sedan Din Del AB yttrat sig över återvinningsansökningen, utfärda föreläggande för Björn D att skriftligen avge svaromål vid påföljd av tredskodom och senare meddela tredskodom är oförenligt med 42 kap 11 § och 44 kap 7 a § RB och får anses utgöra ett sådant rättegångsfel som avses i 59 kap 1 § 5 samma balk. TR:ns tredskodom skall därför undanröjas.

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut undanröjer HD Eksjö TR:s tredskodom d 1 febr 1989 och visar målet åter till TR:n för erforderlig behandling.

HD (JustR:n Knutsson, Bengtsson, Jermsten, Svensson, referent, och Danelius) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-09-06

Målnummer:
Ö253-89