Resning. Sedan A av HovR dömts för bl a grovt narkotikabrott till fängelse sex år och börjat avtjäna straffet, har HD i resningsärende funnit synnerliga skäl föreligga att på nytt pröva frågan om A:s skuld och därför beviljat resning jämlikt 58 kap 2 § 4 RB samt föreskrivit att vidare verkställighet av HovR:ns dom inte fick äga rum förrän målet mot A slutligen prövats. Med hänvisning till att A alltjämt fick anses vara på sannolika skäl misstänkt för grovt narkotikabrott - för vilket brott inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år - och till att det inte kunde anses uppenbart att skäl till häktning saknades har HD i beslutet om resning förordnat att A skall häktas. - Efter förhandling enligt 24 kap 17 § 4 st RB har HD förordnat att A alltjämt skall vara häktad.


Lagrum:
24 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); 24 kap. 17 § första st. rättegångsbalken (1942:740); 24 kap. 17 § fjärde st. rättegångsbalken (1942:740); 58 kap. 2 § fjärde st. rättegångsbalken (1942:740); 58 kap. 6 § tredje st. rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1989 s 461 (nr 76)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-08-03

Målnummer:
Ö622-89