Återställande av försutten tid. I ärende om förklaring enligt 6 § namnlagen (1982:670) har den förälder vars namn barnet bar inte hörts och inte heller underrättats om TR:ns beslut. Fråga om föräldern haft laga förfall för underlåtenhet att i rätt tid fullfölja talan mot beslutet.


Lagrum:
58 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740); 45 § namnlagen (1982:670); 2 § lag (1946:807) om handläggning av domstolsärenden; 9 § lag (1946:807) om handläggning av domstolsärenden; 2 § förordning (1987:1099) om skyldighet för domstol att underrätta parterna om utgången i mål och ärenden m.m.
NJA 1989 s 449 (nr 73)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-07-21

Målnummer:
Ö1546-88