Återställande av försutten tid. I ärende om förklaring enligt 6 § namnlagen (1982:670) har den förälder vars namn barnet bar inte hörts och inte heller underrättats om TR:ns beslut. Fråga om föräldern haft laga förfall för underlåtenhet att i rätt tid fullfölja talan mot beslutet.


Lagrum:
58 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740); 45 § namnlagen (1982:670); 2 § lag (1946:807) om handläggning av domstolsärenden; 9 § lag (1946:807) om handläggning av domstolsärenden; 2 § förordning (1987:1099) om skyldighet för domstol att underrätta parterna om utgången i mål och ärenden m.m.

Abdellatif K och Ann W har tillsammans sonen Jonas, född 1985. Malmö TR dömde d 23 okt 1986 till äktenskapsskillnad mellan Jonas föräldrar och tillerkände Ann W vårdnaden om Jonas.

Efter ansökan av Ann W såsom ställföreträdare för Jonas, som då bar faderns efternamn, förklarade Malmö TR i beslut d 17 febr 1988 det förenligt med Jonas bästa att få anta moderns efternamn W. Beslutet vann laga kraft.

Abdellatif K ansökte hos HD om återställande av försutten tid för fullföljd av talan mot beslutet.

Jonas W förklarade genom Ann W att han inte hade något att anföra med anledning av Abdellatif K:s ansökan.

Ärendet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Lindvall, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Abdellatif K har uppgett att han inte hörts i ärendet vid TR:n trots att såväl barnets moder, Ann W, som hennes ombud kände till hans adress. Som stöd för detta har han åberopat ett intyg, vari Ann W förklarat att hon inte motsatte sig att han gifte om sig. Intyget är undertecknat av Ann W och hennes ombud. Först d 18 okt 1988 fick han kännedom om TR:ns beslut.

Ann W har förelagts att avge skriftlig förklaring i målet. Hon har inte bestritt de uppgifter som Abdellatif K lämnat. Dessa får därför godtas.

Enligt 45 § namnlagen (1982:670) skall domstolen i ärenden om förklaring att ett namnbyte enligt 6, 8 eller 9 § år förenligt med barnets bästa höra den vars efternamn barnet bär, om det kan ske.

Om sökanden upplyst TR:n om Abdellatif K:s adress hade hinder ej mött att ge honom tillfälle att yttra sig i namnärendet. Han skulle även, enligt förordningen (1987:1099) om skyldighet för domstol att underrätta parterna om utgången i mål och ärenden m m, ha erhållit meddelande om beslutet genom TR:ns försorg. Mot denna bakgrund får Abdellatif K anses ha haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid fullfölja talan mot beslutet.

HD bifaller på det sätt Abdellatif K:s ansökan om återställande av försutten tid att Abdellatif K skall ha rätt att inom två veckor från dagen för HD:s beslut fullfölja talan mot TR:ns beslut genom att till TR:n inkomma med en besvärsinlaga, ställd till HovR:n över Skåne och Blekinge.

HD (JustR:n Rydin, Lars K Beckman och Lars Å Beckman, referent) fattade följande slutliga beslut: Av TR:ns akt framgår att Abdellatif K inte hörts i namnärendet och att underrättelse om TR:ns beslut inte heller sänts till honom.

Abdellatif K har uppgett att han i juni 1987 kom till Köpenhamn, att han numera är omgift med en danska, att såväl Ann W som hennes ombud känt till hans adress i Köpenhamn samt att han först d 18 okt 1988 fick veta att barnet bytt namn.

Till stöd för sitt påstående om Ann W:s kännedom om hans adress har Abdellatif K bl a åberopat ett d 2 sept 1987 dagtecknat intyg vari Ann W förklarat att hon inte motsatte sig att han gifte om sig. Intyget, som saknar adressat, är undertecknat av Ann W och hennes ombud. Abdellatif K har påstått att han mottog intyget påföljande dag.

Ann W har inte bestritt de uppgifter som Abdellatif K lämnat.

Enligt 45 § namnlagen (1982:670) skall domstolen i ärenden om förklaring att ett namnbyte enligt 6, 8 eller 9 § är förenligt med barnets bästa höra den vars efternamn barnet bär, om det kan ske.

I den till TR:n d 8 april 1987 inkomna ansökningen om förklaring enligt 6 § namnlagen hade angetts att Abdellatif K:s adress var okänd. Såvitt framgår av TR:ns akt har TR:n inte gjort några försök att efterforska hans adress. I den av socialnämnden i Malmö på begäran av TR:n gjorda utredningen i namnärendet anges emellertid att Abdellatif K vid två tillfällen under hösten 1987 vänt sig till svenska ambassaden i Köpenhamn och ansökt om tillstånd att få resa in i Sverige för att besöka sonen. TR:n synes därför ha haft möjlighet att hos ambassaden efterfråga hans adress. Handlingarna får vidare anses utvisa att Ann W under namnärendets handläggning i TR:n fått kännedom om adressen. Enligt 2 § 3 och 5 st lagen (1964:807) om handläggning av domstolsärenden hade det då ålegat henne att underrätta TR:n härom.

Mot nu angiven bakgrund får Abdellatif K anses haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid fullfölja talan mot TR:ns beslut.

HD bifaller Abdellatif K:s ansökan om återställande av försutten tid och förordnar att Abdellatif K skall ha rätt att inom två veckor från dagen för HD:s beslut fullfölja talan mot Malmö TR:s beslut genom att till TR:n komma in med en besvärsinlaga, ställd till HovR:n över Skåne och Blekinge.

JustR Nyström, med vilken JustR Vängby förenade sig, var av skiljaktig mening och anförde: Jonas W har i sin ansökan om namnbyte, vilken inkommit till TR:n d 8 april 1987, uppgivit att Abdellatif K:s adress var okänd. Av TR:ns akt framgår ej att TR:n gjort något försök att efterforska adressen. I det yttrande som TR:n enligt 45 § namnlagen skall inhämta från socialnämnden i ärende om barns namnbyte har visserligen uppgivits att Abdellatif K vid två tillfällen under hösten 1987 vänt sig till svenska ambassaden i Köpenhamn och ansökt om tillstånd att få resa in i Sverige för att besöka sonen men även upplysts att en av nämnden gjord förfrågan hos Köpenhamns folkeregister inte givit någon ledtråd beträffande Abdellatif K:s vistelseadress.

Av utredningen kan ej dragas den slutsatsen att Ann W eller Jonas W:s ombud haft kännedom om Abdellatif K:s adress i Köpenhamn. Det har ej heller mot bakgrund av den av socialnämnden gjorda utredningen och vad som i övrigt av Jonas W upplysts i ärendet ålegat TR:n att verkställa ytterligare undersökning rörande Abdellatif K:s adress. Abdellatif K kan med hänsyn härtill inte anses ha haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid fullfölja talan mot TR:ns beslut. Jag lämnar därför hans ansökan om återställande av försutten tid utan bifall.

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-07-21

Målnummer:
Ö1546-88