Återställande av försutten tid. Fråga huruvida aktiebolag i behörig ordning kallats till förhandling vid vilken bolagets skyldighet att träda i likvidation prövats. 13 kap 5 § aktiebolagslagen (1975:1385).


Lagrum:
58 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740); 13 kap. 5 § aktiebolagslagen (1975:1385)
NJA 1989 s 447 (nr 72)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-07-19

Målnummer:
Ö1539-88