I mål om ansvar för egenmäktigt förfarande - olovlig besittningsrubbning beträffande en av två sambor gemensamt ägd bil - har den tilltalade frikänts, då han misstagit sig angående ägarförhållandena.


Lagrum:
1 kap. 2 § brottsbalken (1962:700); 8 kap. 8 § första st rättegångsbalken (1942:740); NJA 1907 s. 471
NJA 1907 s. 471; NJA 1956 s. 533; NJA 1978 s. 607; NJA 1979 s. 62
NJA 1989 s 398 (nr 67)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-07-04

Målnummer:
B186-88