I ett fall då fullföljdstiden gick ut den 30 december har - oaktat fråga var om postbefordran under dagarna mellan jul och nyår - återställande av försutten tid beviljats när fullföljdsinlagan postats den 28 december i sådan tid att den kunnat postbehandlas samma dag.


Lagrum:
32 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740); 58 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1985 s. 539

(Jfr 1985 s 539, 1986 s 203 och 1988 s 566)

Motala TR meddelade d 9 dec 1987 dom i mål mellan allmän åklagare och Karlerik B angående ansvar för vårdslöshet i trafik. Tiden för fullföljd av talan mot domen utgick d 30 dec 1987. Den 4 jan 1988 inkom till TR:n med posten en försändelse innehållande en vadeinlaga från Karlerik B. TR:n avvisade i beslut samma dag Karlerik B:s vadetalan med hänvisning till att vadeinlagan kommit in för sent. Sedan Karlerik B anfört besvär över avvisningsbeslutet lämnade Göta HovR i beslut d 8 febr 1988 besvären utan bifall. HD fann i beslut d 2 dec 1988 ej skäl meddela prövningstillstånd i följd varav HovR:ns beslut skulle stå fast.

Karlerik B ansökte hos HD om återställande av försutten tid för talan mot TR:ns dom. Han anförde att han lagt kuvertet med vadeinlagan på en brevlåda i Stockholm på förmiddagen d 28 dec 1987, att kuvertet borde ha poststämplats samma dag och att inlagan enligt normal postgång borde ha varit TR:n tillhanda d 29 dec eller i vart fall d 30 dec.

Riksåklagaren bestred bifall till ansökningen. Riksåklagaren anförde bl a:

Av TR:ns avvisningsbeslut framgår att inlagan var dagtecknad d 28 dec 1987. Det saknas anledning att ifrågasätta riktigheten i Karlerik B:s påstående att han på förmiddagen samma dag - en måndag - postade inlagan i Stockholm. Vid normal postgång torde en så postad försändelse kunna postbehandlas samma dag och nå en adressat i Motala dagen därpå. Inför jul- och nyårshelger föreligger emellertid erfarenhetsmässigt sådana postmängder att risken för att postgången försenas avsevärt är påtaglig. Vid sådant förhållande har enligt min mening Karlerik B inte kunnat förlita sig på att försändelsen inom två dagar eller senast onsdagen d 30 dec 1987 skulle komma in till TR:n. Det bör framhållas att den dag vadeinlagan faktiskt inkom, måndagen d 4 jan 1988, på grund av mellankommande nyårshelg och veckoslut var den första dagen efter fullföljdstidens utgång som TR:n hölls öppen.

Föredraganden, RevSekr Wahlfrid, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Sista dag för ingivande av vadeinlagan var onsdagen d 30 dec 1987. Vadeinlagan inkom till TR:n måndagen d 4 jan 1988.

Det kuvert i vilket Karlerik B:s vadeinlaga inkom till TR:n finns ej i behåll. Karlerik B:s i ansökningen lämnade uppgift att han på förmiddagen måndagen d 28 dec 1987 i Stockholm postat vadeinlagan får, som riksåklagaren anfört, därför godtagas. Med hänsyn härtill får Karlerik B anses ha haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att i rätt tid fullfölja talan mot TR:ns dom.

På grund av det anförda bifaller HD på det sätt ansökningen att HD enligt 58 kap 11 § RB förordnar att TR:n skall, utan hinder av beslutet d 4 jan 1988, upptaga Karlerik B:s vadeinlaga till behandling enligt 51 kap 5 § RB. Den i 2 § samma kapitel angivna tiden av en vecka skall räknas från den dag underrättelse om HD:s beslut genom TR:ns försorg tillställts åklagarmyndigheten i målet.

HD (JustR:n Palm, Heuman, Freyschuss, Törnell och Munck, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

NJA 1985 s. 539; NJA 1986 s. 203; NJA 1988 s. 566

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-06-15

Målnummer:
Ö369-88