Det i 8 kap 33 § JB angivna förbudet att föra talan mot hovrätts dom i fråga om förlängning av arrendeavtal har ansetts omfatta även beslut angående skyldighet för part att i sådant mål förete skriftligt bevis.

I mål vid Kristianstads TR mellan Mikael S, arrendator, och Karin G, fastighetsägare, angående förlängning av arrendeavtal åberopade Mikael S som skriftlig bevisning Karin G:s självdeklaration för beskattningsåret 1986 jämte rörelsebilagor. Han yrkade att TR:n skulle förelägga Karin G att i målet förete deklarationen. Karin G bestred bifall till yrkandet om editionsföreläggande.

TR:n (tingsfiskalen Olsson) anförde i beslut d 20 okt 1987: Vid bedömningen om arrendeförhållandet skall upphöra är jordägarens sociala och ekonomiska förhållanden inte utan betydelse (jfr SOU 1978:36 s 100). Handlingar med uppgifter om sådana förhållanden som nyss sagts och som innehas av jordägaren kan därför antagas äga betydelse som bevis i mål om självinträde enligt 9 kap 8 § 3 JB. På grund av det anförda förelägger TR:n Karin G att, inom tre veckor från det att hon delgavs detta beslut, tillhandahålla TR:n den av henne för inkomståret 1986 upprättade allmänna självdeklarationen med rörelsebilagor.

Karin G anförde besvär i HovR:n över Skåne och Blekinge och yrkade att HovR:n måtte undanröja TR:ns beslut om editionsföreläggande. Mikael S bestred ändring.

HovR:n (hovrättsråden Eilard och Ohlsson) anförde i beslut d 15 sept 1988: Som TR:n anfört kan jordägarens sociala och ekonomiska förhållanden vara av betydelse vid bedömningen av om arrendeförhållandet skall upphöra. Med hänsyn till vad Karin G uppgett och vitsordat får emellertid anses att den åberopade självdeklarationen för närvarande saknar betydelse som bevis. Anledning föreligger således inte att förelägga henne att i målet förete densamma.

Med upphävande av det överklagade beslutet ogillar HovR:n Mikael S:s yrkande om editionsföreläggande.

Referenten, adj led rådmannen Riis, var skiljaktig och fastställde TR:ns beslut.

HovR:n tillkännagav att talan mot beslutet fördes genom besvär.

Mikael S (ombud jur kand Lars Kruse) anförde besvär och yrkade bifall till sitt yrkande om editionsföreläggande.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Forss, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut:

Skäl. Enligt 8 kap 33 § JB får talan ej föras mot HovR:s dom i fråga om förlängning av arrendeavtal. Av  HovR meddelat beslut angående skyldighet för part att förete skriftligt bevis i mål som rör sådan fråga får anses vara omfattat av fullföljdsförbudet. Mikael S:s besvärstalan kan därför - oavsett den av HovR:n meddelade fullföljdshänvisningen - inte upptas till prövning.

HD:s avgörande. HD avvisar Mikael S:s besvärstalan.

HD (JustR:n Höglund, Heuman, Gregow, referent, Törnell och Munck) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-05-19

Målnummer:
Ö1385-88