I handling som upprättats över arrendesyn har intagits felaktig klanderhänvisning. I ärende om återställande av försutten tid har ansetts att synemännen ej äger utfärda ändrad hänvisning med verkan att ny klanderfrist börjar löpa. När försutten tid återställts för klander av arrendesyn, mot vilken klandertalan skolat anföras hos arrendenämnd i egenskap av skiljenämnd, har det enligt grunderna för 58 kap 8 och 12 §§ RB ansetts ankomma på arrendenämnden att i skiljeförfarandet pröva frågan om kostnaderna å ärendet i HD. 58 kap 8, 11 och 12 §§ RB, 9 kap 26 § 4 st och 28 § 1 st JB, 24 § lagen (1929:145) om skiljemän.


Lagrum:
58 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740); 58 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740); 58 kap. 12 § rättegångsbalken (1942:740); 9 kap. 26 § fjärde st. jordabalken (1970:994); 9 kap. 28 § första st. jordabalken (1970:994); 24 § lag (1929:145) om skiljemän
NJA 1989 s 258 (nr 47)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-06-05

Målnummer:
Ö1044-87