Enligt två leasingavtal skulle vid hyresmannens konkurs uthyraren ha rätt att säga upp avtalen, återta hyresobjekten och erhålla skadestånd motsvarande kvarstående leasingavgifter med avdrag för hyresobjektens värde. Skadeståndsanspråk i anledning av sedermera inträffad konkurs har - vid tillämpning av 37 § i st konkurslagen (1921:225) - ansetts grundat uteslutande på leasingavtalen och säkerheten, som ställts före konkursutbrottet men mer än två år efter avtalens ingående, har befunnits inte vara överlämnad "utan dröjsmål efter skuldens tillkomst".


Lagrum:
2 kap. 37 § första st. konkurslagen (1921:225); 4 kap. 12 § första st. konkurslagen (1987:672); 4 § 2 förmånsrättslagen (1970:979); NJA 1927 s. 505
NJA 1927 s. 505; NJA 1943 s. 370; NJA 1966 s. 241; NJA 1977 s. 20; NJA 1981 s. 801; NJA 1987 s. 320
NJA 1989 s 185 (nr 38)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-01-19

Målnummer:
Ö1156-86