Särskild talan har inte ansetts medgiven mot HovR:s beslut under rättegången, varigenom vägrats inhibition av ett av TR i samband med dom på näringsförbud meddelat tillfälligt sådant förbud. 54 kap 4 § jfrd med 49 kap 8 § 1 st RB. Jfr även 12 § lagen (1986:436) om näringsförbud.


Lagrum:
54 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740); 49 kap. 8 § första st. rättegångsbalken (1942:740); 12 § lag (1986:436) om näringsförbud
NJA 1989 s 173 (nr 34)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-04-26

Målnummer:
Ö402-89