Förverkande av villkorligt medgiven frihet har inte ansetts kunna ske i samband med undanröjande av skyddstillsyn på grund av misskötsamhet (I och II).


Lagrum:
28 kap. 9 § rättegångsbalken (1942:740); 34 kap. 4 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1989 s 165 (nr 33)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-04-21

Målnummer:
Ö312-89