Med stöd av de s k terroristbestämmelserna i utlänningslagen (1980:376) har regeringen föreskrivit att utlänning dels inte fick vistas utanför viss kommun, dels var skyldig att flera gånger i veckan anmäla sig hos polismyndighet i kommunen. Fråga, i mål om straffansvar för överträdelse av anmälningsplikten, om regeringsformens bestämmelser angående frihetsberövande kunde tillämpas på föreskriften. Dessutom fråga om påföljd för överträdelsen.


Lagrum:
2 kap. 8 § regeringsformen (1974:152); 2 kap. 9 § regeringsformen (1974:152); 2 kap. 20 § regeringsformen (1974:152); 30 § utlänningslagen (1980:376); 47 § utlänningslagen (1980:376); 48 § utlänningslagen (1980:376); 74 § utlänningslagen (1980:376)
NJA 1989 s 131 (nr 28)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-03-22

Målnummer:
B349-88