I arrendeavtal hade intagits skiljeklausul, enligt vilken arrendenämnd utsetts till skiljenämnd. Sedan avträdessyn förrättats på de arrenderade fastigheterna, klandrade jordägaren synen genom ansökan som inkom till arrendenämnden inom klandertiden men delgavs arrendatorn först efter dennas utgång. I ärende om återställande av försutten tid har med hänsyn till regeln i 27 § 1 st lagen (1929:145) om skiljemän ansetts att klandertalan väckts för sent. Fristen har ansetts kunna bli föremål för återställande av försutten tid, och ansökan härom har bifallits med hänsyn till att klanderhänvisningen i synehandlingen varit missvisande.


Lagrum:
11 kap. 11 § regeringsformen (1974:152); 58 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740); 9 kap. 28 § första st. jordabalken (1970:994); 27 § första st. lag (1929:145) om skiljemän; 15 § första st. lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder; NJA 1980 s. 320
NJA 1980 s. 320; NJA 1988 s. 520
NJA 1989 s 109 (nr 25)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-03-14

Målnummer:
Ö742-88