I samband med yrkande om kvarstad har som säkerhet för skada som kunde tillfogas motparten genom åtgärden ställts en bankgaranti, enligt vilken krav skulle framställas senast 30 dagar efter det att beviljad kvarstad hävts. Säkerheten har ej ansetts godtagbar. 15 kap 6 § 2 st RB och 2 kap 25 § UB.


Lagrum:
15 kap. 6 § andra st. rättegångsbalken (1942:740); 2 kap. 25 § utsökningsbalken (1981:774)
NJA 1989 s 52 (nr 12)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-02-01

Målnummer:
Ö1710-88