Fråga om svensk domstols behörighet beträffande genkäromål när huvudkäromålet har avskrivits på grund av återkallelse och huvudkäranden inte har annat forum i Sverige än som följer av huvudkäromålet. 10 kap 14 § 2 st och 15 § RB.


Lagrum:
10 kap. 14 § andra st. rättegångsbalken (1942:740); 10 kap. 15 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1989 s 36 (nr 10)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-02-17

Målnummer:
Ö1669-87