Genom fastighetsreglering överförde fastighetsbildningsmyndighet två fastigheter till en tredje. Regleringen medförde att en partiell nyttjanderätt i de två utplånade fastigheterna upphörde att gälla utan att ersättning utgick till nyttjanderättshavaren. Fråga om sättet för fastighetsregleringens genomförande (5 kap 6 § 2 st FBL). Beaktande av 2 kap 18 § RF?


Lagrum:
5 kap. 6 § andra st. fastighetsbildningslagen (1970:988); 5 kap. 34 § fastighetsbildningslagen (1970:988); 2 kap. 18 § regeringsformen (1974:152)
NJA 1989 s 20 (nr 6)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-01-27

Målnummer:
Ö1889-87