I mål om ersättning för royalty yrkade den ena parten editionsföreläggande för motparten. Den med yrkandet avsedda handlingen har funnits kunna antas ha betydelse som bevis. Handlingen har bedömts innefatta yrkeshemlighet. Synnerlig anledning att förete den har befunnits föreligga. 38 kap 2 § jämförd med 36 kap 6 § RB.


Lagrum:
38 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740); 36 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1988 s 652 (nr 118)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1988-12-08

Målnummer:
Ö1620-87