Enligt 17 kap 9 § 7 st RB och 6 § förordningen (1987:1099) om skyldighet för domstol att underrätta parterna om utgången i mål och ärenden, m m åligger det TR att sända underrättelse till parterna om s k kanslidom när avgörandet meddelas. Enbart den omständigheten att underrättelsen sänts tre dagar för sent har inte ansetts innebära laga förfall för underlåtenhet att i rätt tid inkomma med vadeinlaga.


Lagrum:
17 kap. 9 § 7 st. rättegångsbalken (1942:740); 6 § förordning (1987:1099) om skyldighet för domstol att underrätta parterna om utgången i mål och ärenden
NJA 1988 s 571 (nr 107)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1988-11-21

Målnummer:
Ö915-88