Revisor, som vid utförandet av sitt uppdrag varit oaktsam och avgett s k rena revisionsberättelser, har fällts till ansvar för medhjälp till bokföringsbrott som begåtts under följande räkenskapsår.


Lagrum:
23 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 23 kap. 5 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1988 s 383 (nr 69)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1988-06-16

Målnummer:
B717-86