Prisavdrag på grund av dolt fel i fastighet har på parternas begäran bestämts med hänsyn till kostnaderna för att avhjälpa felet. På yrkande av säljaren har reparationskostnaderna omräknats till tiden för köparens tillträde av fastigheten. Ett av köparen först i HD framställt andrahandsyrkande om avkastningsränta från tillträdesdagen har upptagits till prövning och bifallits. (4 kap 19 § JB, 2 § 2 st och 5 § räntelagen samt 13 kap 3 § RB.)


Lagrum:
4 kap. 19 § jordabalken (1970:994); 2 § andra st. räntelagen (1975:635); 5 § räntelagen (1975:635); 13 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1988 s 363 (nr 66)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1988-06-30

Målnummer:
T614-86