Kärandepart i tvistemål, vilken förelagts att på grund av nödvändig processgemenskap ombesörja att viss annan person inträdde som med part i rättegången, ingav en av medparten utfärdad fullmakt att för hans räkning inträda som part i målet. Kravet att talan skall väckas genom stämning har inte ansetts omfatta inträde av medpart i rättegången vid nödvändig processgemenskap. Att medparten under rättegången återkallat fullmakten har inte utgjort hinder att pröva käromålet.

Genom ett d 4 okt 1976 dagtecknat hyresavtal uthyrde bostadsrättsföreningen Luthags-City till Freddy G, Björn E och ytterligare tre personer vissa restauranglokaler i en föreningen tillhörig fastighet i Uppsala. Freddy G förvärvade sistnämnda tre personers andelar i hyresrätten genom överlåtelser d 31 jan 1981 resp d 24 aug 1984.

I ansökan om stämning å föreningen yrkade Freddy G vid Uppsala TR, fastighetsdomstolen, att TR:n måtte fastställa "att han var att anse som hyresgäst till restauranglokalen till 4/5".

TR:n fann att nödvändig processgemenskap förelåg mellan Freddy G och Björn E och förelade genom beslut d 16 okt 1985 Freddy G att inom viss tid ombesörja att Björn E inträdde som part vid äventyr att Freddy G:s talan skulle komma att avvisas.

Freddy G inkom till TR:n med en av Björn E d 24 sept 1985 utfärdad fullmakt för Freddy G att för Björn E:s räkning inträda i målet och därvid föra hans talan. Med anledning härav förelade TR:n genom beslut d 31 okt 1985 Freddy G i egenskap av ombud för Björn E att inom viss tid komma med stämningsansökan enligt 42 kap 2 § RB. Genom en d 11 nov 1985 dagtecknad skrivelse återkallade Björn E full makten.

Bostadsrättsföreningen yrkade att målet måtte avvisas.

TR:n  (chefsrådmannen Malmberg) avvisade genom beslut d 9 dec 1985 Freddy G:s talan.

Freddy G anförde besvär i Svea HovR och yrkade, att HovR:n måtte uppta målet till materiell prövning eller, i andra hand, återförvisa målet till TR:n för sådan prövning.

HovR:n (hovrättslagmannen  Köhl, hovrättsrådet Genell och adj led, fd hovrättsrådet Edwall, referent) anförde i beslut d 4 febr 1986:

Skäl. Freddy G gör i målet gällande, att han tillsammans med Björn E innehar hyresrätt till ifrågavarande restauranglokal. Vid detta förhållande äger Freddy G inte annat än tillsammans med Björn E föra talan om fastställelse av att sådan rätt föreligger. Freddy G:s besvär över TR:ns avvisningsbeslut skall därför lämnas utan bifall.

HovR:ns avgörande. HovR:n lämnar besvären utan bifall.

Freddy G (ombud advokaten Sven Unander Scharin) anförde besvär och yrkade bifall till sin i HovR:n förda talan.

Bostadsrättsföreningen (ombud advokaten Rune Ek) bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr  Svensson, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Skäl. Freddy G har i HD ingett och åberopat en av honom och Björn E undertecknad handling, enligt vilken den sistnämnde till Freddy G överlåtit sin femtedel av den hyresrätt stämningsansökan i målet avser. Följaktligen gör Freddy G inte längre i målet gällande att han tillsammans med Björn E innehar hyresrätten utan att denna tillkommer honom ensam. Vid detta förhållande är det rättegångshinder som utgjort skälet till avvisningsbeslutet undanröj t. Detta beslut skall därför upphävas och målet återförvisas till TR:n för fortsatt handläggning.

HD:s avgörande. Med upphävande av TR:ns och HovR:ns beslut återförvisar HD målet till TR:n för erforderlig behandling.

HD  (JustR:n Welamson, Vängby, Bengtsson, Lars Å Beckman, referent, och Törnell) fattade slutligt beslut som, efter redogörelse för omständigheterna i målet, upptog följande:

Skäl. Den av Freddy G väckta talan avser frågan huruvida 1976 års hyresavtal alltjämt är gällande i förhållandet mellan honom och föreningen. Som domstolarna funnit rådde vid tidpunkten för talans anhängiggörande nödvändig processgemenskap mellan Freddy G och Björn E. Freddy G ägde således endast tillsammans med Björn E väcka talan mot föreningen. Sedan Freddy G beretts tillfälle att låta Björn E inträda i målet gav Freddy G emellertid in den tidigare nämnda av Björn E utfärdade fullmakten. Annat kan inte antagas än att denna var gällande enligt sin lydelse. Det får anses att talan genom fullmaktens ingivande ändrades till att avse frågan huruvida 1976 års hyresavtal alltjämt var gällande mellan föreningen å ena sidan samt Freddy G och Björn E å den andra. Kravet att talan skall väckas genom stämning kan inte anses omfatta inträde i rättegång av medpart vid nödvändig processgemenskap. Genom ingivande av Björn E:s fullmakt har Freddy G således avhjälpt det rättegångshinder som förelegat.

Fråga är då vilken betydelse den omständigheten har att Björn E kort tid efter fullmaktens ingivande återkallat densamma. Av 14 kap 8 § 2 st RB följer att vid nödvändig processgemenskap rättegångshandling, som en medpart företar, gäller även till förmån för de övriga. En processhandling som part företar kan emellertid strida mot annan parts processhandling. Dessa handlingar kan följaktligen inte gälla var och en för båda parter. I sådant fall bör det mest aktiva beteendet vara utslagsgivande (jfr Ekelöf, Rättegång II, 7 uppl 1985, s 183). I målet måste det anses gälla i fråga om Freddy G. Vid sådant förhållande har Björn E:s återkallelse inte utgjort hinder att pröva Freddy G:s talan.

HD:s avgörande. Med upphävande av TR:ns och HovR:ns beslut återförvisar HD målet till TR:n för erforderlig behandling.

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1988-03-10

Målnummer:
Ö386-86