Mål om ansvar och skadestånd skall avskrivas i brottmålsdelen, när den tilltalade avlidit innan dom i första instans meddelats.

Rådmannen Katarina A yrkade vid HovR:n för Västra Sverige ansvar å lagmannen Jan J för grovt förtal. Hon yrkade vidare skadestånd.

HovR:n ogillade i dom d 9 jan 1985 den mot Jan J förda ansvars- och skadeståndstalan. HD undanröjde i beslut d 3 febr 1987 HovR:ns dom och visade målet åter till HovR:n för erforderlig behandling (se 1987 not C 9).

Sedan Jan J avlidit yrkade dödsboet efter Jan J att målet skulle avskrivas. Dödsboet begärde ersättning för rättegångskostnader.

Katarina A förklarade att hon bestred att målet avskrevs samt att hon i andra hand yrkade att hennes skadeståndstalan prövades i den för tvistemål stadgade ordningen. I anslutning till andrahandsyrkandet framställde hon anspråk på ersättning för kostnader i brottmålsdelen.

HovR:n (hovrättslagmannen  Lars Persson samt hovrättsråden Kerstin   Paulsson-Nordling och Göran Olsson, referent) anförde i beslut d 31 aug 1987: Enär Jan J avlidit och således frågan om ansvar förfallit, avskriver HovR:n målet såvitt angår brottmålsdelen från vidare handläggning.

Katarina A:s yrkande om skadestånd skall enligt grunderna för 22 kap 6 § RB handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen.

Katarina A:s yrkande om skadestånd grundar sig på samma omständigheter som hennes påstående att Jan J gjort sig skyldig till brott. Kostnadsräkningarna upptar inte heller någon post som exklusivt är hänförlig till brottmålsdelen. Mot bakgrund av det anförda finner HovR:n att rättegångskostnaderna skall prövas i samband med avgörandet av målet i tvistemålsdelen.

F d hovrättspresidenten  Åqvist var av skiljaktig mening och anförde: Enär Jan J avlidit, har frågan om straffpåföljd förfallit. Däremot saknas enligt min mening laga grund att anse ansvarstalan förfallen och avskriva brottmålsdelen från vidare handläggning. Överröstad härutinnan är jag i övrigt ense med majoriteten.

Katarina A anförde besvär och yrkade att målet måtte återförvisas till HovR:n för gemensam handläggning av ansvars-, skadestånds- och kostnadsfrågorna.

HD  (JustR:n Welamson, Vängby, Heuman, referent,  Lars Å Beckman och Törnell) fattade följande slutliga beslut: HD fastställer HovR:ns beslut, såvitt nu är i fråga.

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1988-02-10

Målnummer:
Ö1406-87