Fråga om gränsdragningen mellan 2 och 3 §§ i 15 kap RB.


Lagrum:
15 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740); 15 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1987 s 829 (nr 141)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1987-11-26

Målnummer:
Ö1487-87