När tredje man, som anfört besvär över kronofogdemyndighets beslut om utmätning, inte vunnit bifall till sitt förstahandsyrkande att utmätningen skulle upphävas men förelagts att väcka talan enligt 4 kap 20 § UB, har det ansetts att med tillämpning av 18 kap 4 § RB vardera parten skall bära sin kostnad i besvärsprocessen.


Lagrum:
4 kap. 20 § utsökningsbalken (1981:774); 18 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1987 s 719 (nr 123)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1987-10-30

Målnummer:
Ö875-86