Yngling, som när han nyss fyllt 20 år gjort sig skyldig till häleri vilket bedömts såsom grovt brott, har erhållit villkorlig dom förenad med bötesstraff. 1 kap 7 § och 27 kap 1 och 2 §§ BrB.


Lagrum:
1 kap. 7 § brottsbalken (1962:700); 27 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 27 kap. 2 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1987 s 704 (nr 118)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1987-10-14

Målnummer:
B123-87