En styrman på ett utländskt fartyg, som befann sig utanför svenskt sjöterritorium, har under vapenhot tagit fartyget i besittning och fört det till svensk hamn. Under färden har de övriga besättningsmännen hållits inlåsta i olika utrymmen på fartyget. Styrmannen har dömts för olaga frihetsberövande, till grepp av fortskaffningsmedel, grovt brott, och, såvitt gäller befattningen med vapnet (en gaspistol) under färden på svenskt vatten, olaga vapeninnehav. I fråga om vapeninnehavet har särskilt åtalsförordnande enligt 2 kap 5 § 1 st BrB inte ansetts behövligt.


Lagrum:
2 kap. 5 § 1 st. brottsbalken (1962:700); 4 kap. 2 § brottsbalken (1962:700); 8 kap. 7 § brottsbalken (1962:700); 2 kap. 8 § regeringsformen (1974:152)
NJA 1987 s 473 (nr 79)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1987-06-29

Målnummer:
B40-87