Fråga huruvida den som ej återlämnat en förhyrd personbil på avtalad tid gjort sig skyldig till olovligt brukande. 10 kap 7 § BrB. Tillika fråga om tillämpning av 35 kap 6 § BrB avseende gärning beträffande vilken parterna godtagit TR:s bedömning och som vid tiden för HD:s dom är preskriberad.


Lagrum:
10 kap. 7 § brottsbalken (1962:700); 35 kap. 6 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1987 s 388 (nr 67)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1987-04-29

Målnummer:
B60-85