Den som dömts för brott, begångna under inflytande av sådan själslig abnormitet som avse i 33 kap. 2 § BrB, och enligt 3 st. i samma paragraf förklarats vara  fri från påföljd har ansetts äga föra talan mot domen med yrkande att frikännas från ansvar för brott.


Lagrum:
33 kap. 2 § brottsbalken (1962:700); 33 kap. 2 § 3 st. brottsbalken (1962:700)
NJA 1987 s 331 (nr 57)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1987-05-13

Målnummer:
B1069-86