Den som dömts för brott, begångna under inflytande av sådan själslig abnormitet som avse i 33 kap. 2 § BrB, och enligt 3 st. i samma paragraf förklarats vara  fri från påföljd har ansetts äga föra talan mot domen med yrkande att frikännas från ansvar för brott.


Lagrum:
33 kap. 2 § brottsbalken (1962:700); 33 kap. 2 § 3 st. brottsbalken (1962:700)

Nacka TR dömde d 20 nov 1985 Nicolas Z för ofredande, otuktigt beteende, stöld (två fall), snatteri, skadegörelse (fyra fall), grov skadegörelse och förargelseväckande beteende samt förordnade att Nicolas Z skulle överlämnas till sluten psykiatrisk vård. Nicolas Z ålades dessutom skadeståndsskyldighet mot fem målsägande.

Nicolas Z fullföljde talan i Svea HovR. Han yrkade att åtalet för stöld i ett fall skulle bedömas som egenmäktigt förfarande och att åtalet i övrigt - utom beträffande snatteri och två fall av skadegörelse - skulle ogillas samt i vart fall att påföljden skulle bestämmas till fängelse, vilket skulle anses verkställt genom tidigare frihetsberövanden i målet. Han yrkade också befrielse från skadeståndsskyldighet i vissa delar.

I dom d 13 nov 1986 ogillade HovR:n åtalet för otuktigt beteende. Beträffande övriga brott delade HovR:n TR:ns bedömning men bestämde med tillämpning av 33 kap 2 § 3 st BrB att Nicolas Z skulle vara fri från påföljd. I skadeståndsdelen gjordes endast den ändringen att skadeståndet till en målsägande jämkades.

Nicolas Z (offentlig försvarare advokaten Ola Salomonsson) sökte revision. Han underkastade sig ansvar för egenmäktigt förfarande, snatteri och två fall av skadegörelse men yrkade i övrigt frikännande. I skadeståndsdelen framställde han samma yrkanden som i HovR:n.

Målet föredrogs d 6 maj 1987 med anledning av uppkommen fråga om Nicolas Z ägde rätt att föra talan i ansvarsdelen i HD.

HD (JustR:n Knutsson, Persson, Gregow, referent, Freyschuss och Lind) fattade följande beslut: Nicolas Z, som av HovR:n enligt 33 kap 2 § 3 st BrB förklarats fri från påföljd, yrkar i HD bl a att han måtte frikännas från ansvar för vissa angivna gärningar till vilka han befunnits skyldig.

HD finner att denna talan kan upptas till prövning och förordnar att målet i dess helhet skall företas till handläggning på avdelning för tillståndsprövning.

(Mål B 1069/86)

Sedan målet föredragits på avdelning för tillståndsprövning fann HD ej skäl att meddela prövningstillstånd, i följd varav HovR:ns dom skulle stå fast.

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1987-05-13

Målnummer:
B1069-86