Sedan två personer väckt fastställelsetalan, har under målets handläggning i HovR:n framkommit en omständighet som medförde att ovissheten beträffande det omstämda rättsförhållandet inte längre var till förfång för kärandena. På grund därav har deras i målet förda talan avvisats.


Lagrum:
13 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740); 18 kap. 3 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740)

Thor O begärde med stöd av utslag i lagsökningsmål mot Olof F att en denne tillhörig fastighet i Malmö skulle tas i anspråk enligt 91 a § utsökningslagen. Fastigheten såldes härefter på exekutiv auktion av kronofogdemyndigheten i Malmö d 30 mars 1982.

Vid det bevakningssammanträde som föregick auktionen anmälde och bevakade Patrick F fordran på Olof F för oguldna underhållsbidrag.

Till säkerhet för Thor O:s och Patrick F:s fordringar utmättes rätt till utdelning på grund av pantbrev i fastigheten i den mån de ej togs i anspråk av annan sakägare som bevakat sin fordran.

Vid bevakningssammanträdet anmälde och bevakade Håkan O en fordran om 10 000 kr jämte ränta enligt en revers d 19 mars 1982. Till säkerhet för fordringen åberopades pantbrev i fastigheten. Håkan O:s fördran togs upp i sakägareförteckningen.

Thor O och Patrick F bestred Håkan O:s fordran och pantförskrivningen under påstående att dessa hade tillkommit för skens skull. I anledning härav förelade kronofogdemyndigheten dem att väcka talan mot Håkan O enligt 4 kap 23 § UB.

Sådan talan väcktes vid Malmö TR. Thor O och Patrick F yrkade förklaring att den fordringshandling som upprättats mellan Håkan O och Olof F var tillkommen för skens skull och att den pantförskrivning som låg till säkerhet för den påstådda fordringen därför var ogiltig.

Håkan O bestred käromålet.

I dom d 29 mars 1983 ogillade TR:n Thor O:s och Patrick F:s talan

och ålade dem att solidariskt ersätta Håkan O:s rättshjälpskostnader.

Thor O och Patrick F fullföljde talan i HovR:n över Skåne och Blekinge och yrkade bifall till käromålet.

Håkan O bestred ändring. Under uppgift att Thor O och Patrick F mottagit full betalning för sina till den exekutiva auktionen anmälda fordringar yrkade han att deras talan skulle avvisas.

HovR:n hovrättsråden Nelander och Eilard, referent, hovrättsassessorn Lundström samt adj led Alhem) anförde i beslut d 13 april 1984:

Skäl. Thor O och Patrick F har vitsordat att de d 15 mars 1983 av tredje man - Siv F, som är hustru till Olof F och mor till Håkan O - mottagit 74 411 kr som full betalning för de fordringar på Olof F som de gjort gällande i samband med auktionen.

Håkan O har gjort gällande att Thor O:s och Patrick F:s rätt att påkalla prövning av det omstämda rättsförhållandet förfallit genom mottagandet av betalningen enär ovissheten om rättsförhållandet inte längre är till förfång för dem.

Thor O och Patrick F har gjort gällande att ovissheten alltjämt är till förfång för dem och anfört: De har ett befogat intresse att få sin talan prövad med hänsyn till den större säkerhet de skulle kunna utvinna ur den hos kronofogdemyndigheten innestående köpelikviden på grund av den risk för återvinning som de eljest skulle kunna bli utsatta för av övriga fordringsägare. Den betalning som åberopas till grund för avvisningsyrkandet har dessutom erlagts efter det huvudförhandlingen vid TR:n avslutats. Betalningen har erlagts utan att överenskommelse därvid träffats om att Thor O och Patrick F skulle återkalla talan. Betalningen har erlagts på ett så sent stadium att den ej kan befria Håkan O från ersättningsskyldighet för uppkomna kostnader i målet. Bifall till avvisningsyrkandet är därför till förfång för Thor O och Patrick F redan därigenom att de betas möjligheten att få saken omprövad, vilket har betydelse såväl för den återbetalningsskyldighet de ålagts för Håkan O:s rättshjälpskostnad vid TR:n som för de rättegångskostnader de själva åsamkats.

Thor O:s och Patrick F:s vid TR:n förda talan måste uppfattas som en talan om fastställelse med avseende å förestående köpeskillingsfördelning att de för sina anmälda fordringar varit berättigade att framför Håkan O erhålla betalning på grund av pantbrevet. Sedan de numera mottagit full betalning för fordringarna, är ovissheten beträffande det omstämda rättsförhållandet inte längre till förfång för dem. Deras fullföljda talan skall således avvisas.

HovR:n avvisar Thor O:s och Patrick F:s vadetalan.

Thor O och Patrick F förpliktas att solidariskt ersätta staten kostnaderna i HovR:n för Håkan O:s rättshjälp.

Thor O och Patrick F anförde besvär och yrkade bifall till sin i HovR:n förda talan.

Håkan O bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Svensson, hemställde i betänkande om följande beslut: Skäl. Genom överklagandet - - - se HD:s beslut - - - HovR:ns bedömning.

Såsom HovR:n konstaterat är, sedan Thor O och Patrick F mottagit full betalning för fordringarna, ovissheten beträffande det omstämda rättsförhållandet inte längre till förfång för dem. Det brister alltså i en av förutsättningarna enligt 13 kap 2 § RB för upptagande av en fastställelsetalan till prövning i sak, och detta processhinder leder till att käromålet skall avvisas, trots att TR:n varit oförhindrad att pröva saken.

Thor O och Patrick F är enligt 18 kap 5 § 1 st RB att anse som tappande parter vid TR:n. Något sådant förhållande föreligger inte som medför att de det oaktat skulle vara berättigade till ersättning av motparten för rättegångskostnad eller att kvittning skulle kunna ske. På grund härav skall vad TR:n bestämt i fråga om ersättningsskyldigheten för rättshjälpskostnader stå fast.

HD:s avgörande. HD ändrar på det sätt det slut HovR:ns beslut innehåller, att HD i stället för att avvisa Thor O:s och Patrick F:s vadetalan med undanröjande av TR:ns dom i huvudsaken avvisar deras i målet förda talan.

HD (JustR:n Welamson, Knutsson, Vängby, Magnusson, referent, och Lind) fattade följande slutliga beslut:

Skäl.

Genom överklagandet till HovR:n har såväl huvudsaken som frågorna om ersättningsskyldighet för motparts rättshjälpskostnader kommit under HovR:ns bedömning.

Som HovR:n konstaterat har, sedan Thor O och Patrick F mottagit full betalning för sina fordringar, ovissheten beträffande det omstämda rättsförhållandet inte längre varit till förfång för dem. Det har alltså inte längre förelegat förutsättningar enligt 13 kap 2 § RB för prövning av deras fastställelsetalan i sak. Detta leder till att käromålet hade bort avvisas av HovR:n.

Thor O och Patrick F är enligt 18 kap 5 § 1 st RB att anse som tappande parter i TR:n. Omständigheterna är emellertid sådana att de med stöd av regeln om kvittning av rättegångskostnader i 18 kap 3 § 2 st RB bör befrias från skyldigheten att utge ersättning för Håkan O:s rättshjälpskostnader i TR:n.

Skäl föreligger inte att ändra vad HovR:n bestämt i fråga om ersättningsskyldighet för rättshjälpskostnader där.

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut såvitt gäller avvisande av Thor O:s och Patrick F:s vadetalan undanröjer HD TR:ns dom i huvudsaken och avvisar Thor O:s och Patrick F:s i målet förda talan.

Med ändring av vad som beslutats angående rättshjälpskostnader i TR:n befriar HD Thor O och Patrick F från skyldigheten att utge ersättning för Håkan O:s rättshjälpskostnader i TR:n.

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1987-04-24

Målnummer:
Ö795-84