Fullföljdsförbudet i 8 kap 33 § JB i frågor om förlängning av arrendeavtal har ansetts omfatta även beslut, som HovR:n meddelat angående rättegångskostnad parterna emellan eller angående ersättning till statsverket för kostnad i anledning av motparts rättshjälp.

Makarna Magni och Gunnel H arrenderade för två år från d 14 mars 1979 fastigheten Näsby 5:5 i Sjöbo kommun av Ossian Å. Avtalet förlängdes till d 14 mars 1983. Sedan Ossian Å sagt upp avtalet hänsköt makarna H, som önskade förlänga avtalet, tvisten till arrendenämnden i Malmö. Arrendenämnden beslöt d 30 juli 1982 att arrendeavtalet skulle förlängas med fem år fr o m d 14 mars 1983 på angivna villkor.

Ossian A klandrade arrendenämndens beslut vid Malmö TR, fastighetsdomstolen.

TR:n meddelade dom d 16 okt 1984 och fastställde arrendenämndens beslut. Ossian A förpliktades utge ersättning för makarna H:s rättshjälpskostnader med 14 857 kr, varav 5 657 kr skulle betalas till staten, 4 570 kr till Magni H och 4 630 kr till Gunnel H.

Ossian Å fullföljde talan i HovR:n över Skåne och Blekinge och yrkade att HovR:n måtte fastställa att arrendeavtalet inte skulle förlängas efter d 14 mars 1983. Han yrkade vidare befrielse från skyldigheten att utge ersättning för makarna H:s rättshjälpskostnader i TR:n. Makarna H bestred ändring.

HovR:n (hovrättsråden Nelander och Eilard, referent, samt adj led Rolf Håkansson) meddelade dom d 17 dec 1985. HovR:n fastställde TR:ns domslut såvitt arrendeavtalet därigenom förlängts med fem år fr o m d 14 mars 1983 och Ossian Å ålagts ersättningsskyldighet för makarnas H:s rättshjälpskostnader vid TR:n. Ossian A förpliktades utge ersättning för makarna H:s rättshjälpskostnader i HovR:n med 3 285 kr, att betalas till staten. HovR:n tillkännagav att talan mot domen fick föras genom ansökan om revision.

Ossian Å (ombud advokaten Kurt G Holm) sökte revision och yrkade att HD, med ändring av HovR:ns dom, måtte fastställa att arrendeavtalet inte skulle förlängas efter d 14 mars 1983, befria Ossian A från ersättningsskyldigheten för makarna H:s rättshjälpskostnader vid TR:n och i HovR:n samt förplikta makarna H att ersätta Ossian Å hans kostnader i dessa domstolar.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Roos, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela följande beslut:

Skäl. Enligt 8 kap 33 § JB får talan ej föras mot HovR:s dom i fråga om förlängning av arrendeavtal. Har HovR i mål som rör sådan fråga meddelat beslut angående rättegångskostnad parterna emellan eller angående ersättning till statsverket för kostnad i anledning av motparts rättshjälp, får fullföljdsförbudet anses omfatta även sistnämnda beslut (jfr NJA 1984 s 295).

Vid angivna förhållanden kan Ossian A:s revisionstalan - oavsett den av HovR:n meddelade fullföljdshänvisningen - inte upptagas till prövning.

HD:s avgörande. HD avvisar Ossian Å:s revisionstalan.

HD JustR:n Stark, Vängby, Gregow, Magnusson och Lind, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1987-02-20

Målnummer:
T41-86