I fall då en man har haft sexuellt umgänge med en underårig flicka har fråga uppstått om flickan kan anses ha stått under hans fostran och mannen till följd därav skall straffas för sexuellt utnyttjande av underårig. 6 kap 4 och 6 §§ BrB.


Lagrum:
6 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 6 kap. 6 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1987 s 64 (nr 15)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1987-02-03

Målnummer:
B1043-86