Stöld eller snatteri? 8 kap 1 § eller 2 § BrB.


Lagrum:
8 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 8 kap. 2 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1986 s 663 (nr 120)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1986-12-01

Målnummer:
B447-85