Olovligt tagande av vitlav har med hänsyn till värdet och övriga omständigheter ansetts utgöra stöld. 8 kap 1 § BrB; jfr 12 kap 2 § 2 st samma balk.


Lagrum:
8 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 12 kap. 2 § 2 st. brottsbalken (1962:700)
NJA 1986 s 637 (nr 113)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1986-09-17

Målnummer:
B464-85