TR:ns fullföljdshänvisning vid meddelande av dom i mål, som handlagts enligt lagen om rättegången i tvistemål om mindre värden, innehöll inte upplysning om att det för prövning av fullföljd talan krävdes att HovR:n meddelade prövningstillstånd och under vilka förutsättningar prövningstillstånd kunde meddelas. Då innehållet i vadeinlagan inte föranledde till annat, har HovR:n ansetts böra, innan beslut meddelades i frågan om prövningstillstånd, lämna vadekäranden upplysning i nämnda hänseenden samt bereda honom tillfälle att komplettera vadeinlagan. När så inte skett, har HovR:ns beslut att inte meddela prövningstillstånd undanröjts enligt grunderna för 55 kap 15 § 2 st och 50 kap 26 § 2 st RB.


Lagrum:
55 kap. 15 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740); 50 kap. 26 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1986 s 621 (nr 111)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1986-11-27

Målnummer:
Ö1602-85