En person har på en fastighet som tillhörde hans sambo anbragt olika föremål som enligt 2 kap 1 och 2 §§ JB kan utgöra tillbehör till fastighet. Fråga om äganderätten till föremålen.


Lagrum:
2 kap. 1 § jordabalken (1970:994); 2 kap. 2 § jordabalken (1970:994)
NJA 1986 s 513 (nr 87)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1986-09-25

Målnummer:
T427-84