Tillämpning av 3 kap 7 § andra meningen skadeståndslagen i fall då HD ej beviljat prövningstillstånd.


Lagrum:
3 kap. 7 § andra meningen skadeståndslagen (1972:207); 3 kap. 10 § skadeståndslagen (1972:207); 2 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1986 s 257 (nr 46)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1986-05-16

Målnummer:
T94-86