Fråga, om tvist är att bedöma som hyrestvist enligt 12 kap 71 § JB och därför skall upptagas av fastighetsdomstol. Hänvisning enligt 10 kap 20 § 2 st RB.


Lagrum:
12 kap. 71 § jordabalken (1970:994); 10 kap. 20 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1986 s 247 (nr 43)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1986-05-13

Målnummer:
Ö840-85