Ett bedrägeri som avsåg utfående av varor till ett värde av ungefär 3 700 kr har begåtts med begagnande av ett av den tilltalade förfalskat postkvitto. Bedrägeriet har med hänsyn till omständigheterna ej bedömts som grovt och den tilltalade har därför dömts för bedrägeri och urkundsförfalskning.


Lagrum:
9 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 14 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); NJA 1982 s. 719
NJA 1982 s. 719; NJA 1984 s. 751
NJA 1986 s 234 (nr 40)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1986-05-06

Målnummer:
B136-85