En vadeinlaga inkom till TR:n efter fullföljdstidens utgång. TR:ns postnummer hade angetts felaktigt på försändelsen. Laga förfall har ansetts föreligga, eftersom den fotokopia av TR:ns dom som tillställts parten varit otydlig och kunnat ge parten anledning att uppfatta postnumret sa som han hade gjort.


Lagrum:
51 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740); 51 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740); 58 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1986 s 215 (nr 37)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1986-04-14

Målnummer:
Ö1864-84